عایق نسوز

عایق نسوز

عایق نسوز  برای کاهش سرعت اتلاف گرما از طریق دیواره های کوره استفاده می شود.

این نسوزها به دلیل داشتن میزان تخلخل ، از هدایت حرارتی پایینی برخوردار هستند

و ساختار متخلخل مورد نظر از منافذ کوچک و یکنواخت به طور مساوی در آجرهای نسوز توزیع می شود تا به حداقل برسد از هدایت حرارتی.

این ترکیبات عبارتند از : سیلیسیم Si ، آلومینیوم Al ، منیزیم Mg کلسیم Ca، کرم Cr ، زیرکونیم Zr  و کربن C . با ترکیب عناصر ذکر شده اکسیدهای مفیدی مانند Sio2 Al2o3- Mgo – Zro2 به دست می آید که عناصر و اکسیدهای اصلی  را تشکیل می دهند .


مشاهده همه 4 نتیجه